انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی از بدو تاسیس تا کنون

اعضای هیآت مدیره دوره اول ( 1388 – 1385 )

1-مهندس ابوالفضل احمدی                                   رئیس
2-دکتر  محمد خجسته                                        نایب رئیس
3-مهندس فرخ السادات کلالی                                دبیر
4-مهندس محمد پورعلی                                      عضو اصلی
5-مهندس جواد غفاریان  محدودی                          خزانه دار

اعضای هیات مدیره  دوره دوم ( 1391 – 1388 )

1-مهندس علیرضا کافیان عطاری                            رئیس
2-مهندس جواد غفاریان  محدودی                          نایب رئیس
3-مهندس مسعود  مدیریان                                   دبیر
4-مهندس محمد پورعلی                                      عضو اصلی
5-مهندس مجتبی شمقدری                                  خزانه دار

اعضای هیات مدیره  دوره سوم ( 1394 – 1391 )

1-مهندس مجتبی شمقدری                                  رئیس
2-مهندس محمد پورعلی                                      نایب رئیس
3-مهندس سید صادق اسلامی راد                           دبیر
4-مهندس محمد حسین افتخاری                           عضو اصلی
5-مهندس هادی دوزنده خراسانی                           عضو اصلی
6-مهندس مسعود مدیریان                                   عضو اصلی
7-مهندس علیرضا کافیان عطاری                            خزانه دار

اعضای هیات مدیره  دوره چهارم ( 1397 – 1394 )

1-مهندس علیرضا کافیان                                     رئیس
2-مهندس جواد غفاریان محدودی                           نایب رئیس
3-مهندس فرخ السادات کلالی                               خزانه دار
4-مهندس سیدصادق اسلامی راد                            دبیر
5-مهندس مجتبی شمقدری                                  عضو اصلی
6-مهندس هادی دوزنده خراسانی                            عضو اصلی
7-مهندس امین کبیریان                                       عضو اصلی


اعضای هیات مدیره دوره پنجم ( 1400 - 1397 )

1-مهندس محمد پورعلی                                   رئیس
2-مهندس امین کبیریان                                   نایب رئیس
3-مهندس فرخ السادات کلالی                            خزانه دار
4-مهندس هادی دوزنده خراسانی                        دبیر
5-مهندس مجتبی شمقدری                               عضو اصلی
6-مهندس ملیحه حسن زاده                               عضو اصلی
7-مهندس رضا اورنگی                                      عضو اصلی