انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection


 

image001شرکت جوش گستر توس

 

IMG 20180626 135358 830شرکت جوش آزما شرق

 

kh r.tsml.irاداره کل آزمايشگاه فني و

مکانيک خاک استان خراسان رضوي 

شرکت بازرسی فنی پارس سامان طوس  

براساس دعوتنامه شماره 1400/12849 مورخ 1400/02/29 جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن کارفرمائی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 با اکثریت اعضا و درمحل هتل ثامن مشهد برگزار گردید . 

نتایج انتخابات اعضای هیئت مدبره وبازرسان اصلی وعلی البدل دوره ششم انجمن ، پس از تائید نماینده محترم اداره کاربشرح ذیل اعلام می گردد :

1- آقای حسین راستگار پور 

2- آقای علی یوسفی سمنگانی

3- آقای مجتبی شمقدری 

4- آقای محمد پور علی مال آباد 

5- آقای محمود خسروی 

6- آقای هادی دوزنده خراسانی 

7- آقای رضا اورنگی 

- خانم ملیحه حسن زاده        عضو علی البدل اول 

- آقای مجید کروچی           عضو علی البدل دوم 

- آقای محمد پور نوروز        بازرس اصلی 

- آقای بهمن سرابی             بازرس علی البدل