انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

 اساسنامه جدید 1402انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

آنالیز تعرفه پیشنهادی خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک

آنالیز تعرفه پیشنهادی خدمات آزمایشگاهی بتن

 

 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در نظر دارد دوره های آموزشی بازآموزی کارشناسان جوش دارای مدارک بازرسی

شرکتهای خدمات آزمایشگاهی را برگزار نماید .

دوره های آموزشی مربوطه 60 ساعته و شامل 15 ساعت سرفصلهای عمومی و 45 ساعت سرفصلهای تخصصی می باشد .