انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

لیست اسامی منتخبین کمیته های انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان
کمیته فنی           کمیته آموزش          کمیته راهبردی                   
مهندس علی چنارانی          مهندس مهدی میرزایی         مهندس فرخ السادات کلالی        
مهندس محمد پورعلی مهندس هادی دوزنده خراسانی مهندس مجتبی شمقدری

مهندس فرخ السادات کلالی مهندس جواد تقدیسی دکترمحمد شاطریان

مهندس علی داوطلب مهندس محبوبه مبتلایی مهندس مجید کروجی

مهندس اندیشمند

بازرس اصلی مهندس حسین راستگارپور - مسئول دفتر مهندس سید علی هاشمی
 لیست اسامی منتخبین دوره چهارم کمیته های انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان
بر اساس مصوبه اولین جلسه هیات مدیره دوره چهارم اعضای کمیته ها بر حسب موارد و نیازهای زمان به خود معرفی و فعالیتهای مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می نمایند .
بازرس اصلی مهندس محمد پورعلی مال آباد و بازرس علی البدل مهندس محسن خزاعی - مسئول دفتر مهندس سید عی هاشمی
.3مهندس جواد تقدیسی
.4مهندس محبوبه مبتلایی