انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

      مشخصات عمومی
    
          هئیت مدیره و مدیران ارشد
    
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع در رشته تحصیلی سابقه کار توضیحات
1
          نماینده
    
          عضویت
    
          توانایی
    
تائید مندرجات
    
فیش شماره تاریخ به مبلغ 3.500.000 ریال به شماره حساب جام 30/1066602 بانک ملت شعبه بلوار میلاد مشهد (کد 7/4900) به نام انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان رضوی واریز گردید.

ضمن پذیرش کامل مفاد اساسنامه انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان رضوی، صحت مندرجات اظهار شده را تایید نموده و تقاضای عضویت در انجمن را دارد.

        اشتغال اعضاء می تواند شامل یک یا چند مورد ذیل باشد:
      
کنترل مدارک موردنیاز
    
          مدارک