انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

image001شرکت جوش گستر توس

 

IMG 20180626 135358 830شرکت جوش آزما شرق

 

kh r.tsml.irاداره کل آزمايشگاه فني و

مکانيک خاک استان خراسان رضوي 

ضمن تشکر و سپاس از حضورگرم و حداکثری اعضای محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی اولین جلسه هیات مدیره دوره پنجم انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی روز شنبه مورخ 97/05/13 در محل شرکت بهداد صنعت برگزار گردید و نتیجه انتخابات این دوره بشرح ذیل می باشد :

1- آقای مهندس پورعلی - رئیس هیات مدیره 

2- آقای مهندس کبیریان - نایب رئیس 

3- خانم مهندس کلالی - خزانه دار 

4- آقای مهندس دوزنده خراسانی - دبیر 

5- آقای مهندس شمقدری - عضو اصلی 

6- خانم مهندس حسن زاده - عضو اصلی 

7- آقای مهندس اورنگی - عضو اصلی 

گفتنی است در مجمع عمومی ، آقای مهندس اسلامی و آقای مهندس زیبایی بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل ، آقای مهندس کروچی و آقای مهندس خسروی بترتیب به عنوان عضو علی البدل اول و دوم هیات مدیره برگزیده شدند .