انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

 

خبرنامه شماره 7  : تابستان 1393
خبرنامه شماره 6  : بهار 1393
خبرنامه شماره 5  : زمستان 1392
خبرنامه شماره 4 : پائیز 1392
خبرنامه شماره 3 : خرداد 1392
خبرنامه شماره 2 : زمستان 1391
خبرنامه شماره 1  : پائیز 1391